متن آهنگ نیما گلنژاد جادوگر

اگه روزی ورق دگرده دلبر یار دگرده دلبر شه انتقامه تجا گیرمه آخر یار من گرمه آخر

من که دل نداشتمه ته سر بیه در یار ته سر بی در

کاری هاکردی دیگه هادامه رد یار من هادمه رد

رفقون جمع باووین مه دست بیرین بار مه دست بیرین کمر خم بیه مه دم بیرین مه دم بیرین

منه جادو هاکردی جادوگر شه دست رو هاکردی آخر

اگه زندگی اینه نخوامه ته این شهر و من اون شهر جادوگر

دل تش بزویی خاموش هاکن جان ته خاموش هاکن درد و دل دارمه جانِ من گوش هاکن جانه من گوش هاکن

اونی که عاشقه فهمنه دردِ فهمنه مه دردِ

اشو تا سوایی چش خو نکرده مه چش خو نکرده

منه جادو هاکردی جادوگر شه دست رو هاکردی آخر اگه زندگی اینه نخوامه ته این شهر و من اون شهر جادوگر