چقد که این شماره واسم آشناست

الان چند دفست که زنگ زده جواب ندادم

مزاحمم که باشه اینقد زنگ نمیزنه  

میلرزه دستم اما دست گل به آب ندادم

بذار جواب بدم تا که نمردم از استرس

یعنی کی میتونه باشه شاید بیاد به یادم

چرا جواب ندادم

جانم بفرمایید سلام عشق سابق عشق بچگیم

خوبم تو خوبی ولی آتیش گرفت بعد تو زندگیم