متن آهنگ جانی جانی مازندرانی

 

جانی جانی مازندرانی جانی جانی نصف جهانی

جانی جانی مازندرانی جانی جانی نصف جهانی

مه دلی قرار مه چشی کنار قطار به قطار

تی خاطری ها دلبرا بیمو چودار و سلسله دار

شهر کنار محله ی سر بشته قرار هاکنم چیکار

هر جای مازرون بوی رج کمه چشدار و طائفه دار

تی خاطری ها دلبرا وی سر قرار هاکنم فرار

دلی قرار هوار هوار چشی سو بورده

می جان یار مازرون سرخ سو بورده

خوایمه بوئم از پارپیرار دل ره خو بورده

تی خاطر ها جان یار می آبرو بورده

خوایمه بوئم از پارپیرار دل ره خو بورده

تی خاطر ها جان یار می آبرو بورده

♪♪♪♪

برو میدون برو تی رقص و سما جهانی بوه پلنگی واری دوه

برو میدون و هارش برار صحرایی بوه جنگ جهانی بوه

برو دروم بییر جان برا هیکل ورزشی بوه تی نوم جهانی بوه

برو می براری لینگ شلوار پلنگی دوه تی کار و بار بوین جنگی بوه

دلی قرار هوار هوار چشی سو بورده

می جان یار مازرون سرخ سو بورده

خوایمه بوئم از پارپیرار دل ره خو بورده

تی خاطر ها جان یار می آبرو بورده

خوایمه بوئم از پارپیرار دل ره خو بورده

تی خاطر ها جان یار می آبرو بورده

♪♪♪♪

مازندرون جهانیه ونه نوم آسیاییه

ونه جوون چی مشتیه امه دروم جنگ جالیه

براری قربون پلنگ میدون مه دل دره خون

برار برو با هم بوریم آملی میدون تی نومی قربون

تی هیاهو هر دشمن ره هاکرده داغون تی بلاگردون

تی ایرون ره یکه نما تک یل مازرون

دلی قرار هوار هوار چشی سو بورده

می جان یار مازرون سرخ سو بورده

خوایمه بوئم از پارپیرار دل ره خو بورده

تی خاطر ها جان یار می آبرو بورده

خوایمه بوئم از پارپیرار دل ره خو بورده

تی خاطر ها جان یار می آبرو بورده