متن آهنگ ابی عالی جان جان

 

آسمون بدیمه ماه قشنگ سو دنه مانتو مشکی بدیمه عطر قشنگ بو دنه

مانتو مشکی بدیمه عطر قشنگ بو دنه

لب دریا بردمه ساحل آروم بدیمه

انده محو ته بیمه خزره کارون بدیمه ته فقط خنده هاکن میرمه تسه جان جان

بهترین عروسی ر گیرمه تسه جان جان

ته فقط چشمک هاده شهره بهم زمه با ته تا آخر دنیا ر قدم زمه

ماه آسمون رو چهره یاره بدیمه

چش قشنگ من بیه آهوی لاره بدیمه چش قشنگ من بیه آهوی لاره بدیمه

یار محله بوردمه قشنگ یاره بووینم

بیمومه شه دلبر قشنگ یار بووینم ته فقط خنده هاکن میرمه تسه جان جان

بهترین عروسی ر گیرمه تسه جان جان

ته فقط چشمک هاده شهره بهم زمه با ته تا آخر دنیا ر قدم زمه