جان منی تو جانمی جان جانان منی تو که خدای عشقمی دین و ایمان منی

با تو چه اروم میگیریم دلیل آرامشمی با عشق تو جون میگیرم دلیل هر خواهشمی

فقط تویی تنها تویی دلیل زنده بودنم شعر و ترانه ام تویی همه دلیل خوندم

لیلی قصه ها تویی مجنون دیونه منم مستی عاشقانه ای