جان مارمره نده به آفریقا همه سیو و بدنما

شکار شوکا بوردمه شوکا وره داشته می دل غصه داشته

خواستگار دلخواه بوردمه دلخواه نومزه داشته می چشم برمه داشته

به هر دری در بزومه قفل بسته داشته می دل غصه داشته

کیجا شی روسری ره زیل دوسته آخ می نسا در اینه خار کیجا در اینه

کیجا شی کمر ره زنجیر دوسته آخ می نسا در اینه خار کیجا در اینه