ماه ترین ماه جهانم نفس باش به جانم در تب و تاب و هیجانم گرفته زبانم

عاشق و دیوانه ی آنم که با تو بمانم جان به لبم کردی بس که تو خونسردی

رفتی که برگردی ماه شب من تویی آرامش آنکه شدم رامش عشق خوش آرایش

تاب و تب من جان به لبم کردی بس که تو خونسردی رفتی که برگردی ماه شب من