جز یاد تو دل به هرچه بستم توبه بی ذکر تو هر جای نشستم توبه

در حضرت تو توبه شکستم توبه زین توبه که صد بار شکستم توبه

شدم از عشق تو شیدا کجایی به جان می‌جویمت جانا کجایی

همی پویم به بویت گرد عالم همی جویم تو را هر جا کجایی

چو آنجا که تویی از جمله پنهان