جسمش دختر ولی روحش یه مرده جسمش خوشحال

ولی روح پر درده

با قلب خالی از عشق داره میده تن به صد تا قرص آب هم

روش تهش یه لبخنده