جمع کن فکر کردی من اسکلای دورتم

برو با بچه مایه دار همونا رو دور بزن