جناب سروان ولم کن ای وقت شو کمینم آمدم روی دیوار عشقگم ببینم

مه دزد نیستم به مولا نه آمدم زید بازی به خاطر عاشقی کی رفته پیش قاضی

دزد او ور دیواره دل منه دزدیده زده تو گوش دلم دیه پسش نمیده

خانه روی نکردم دزد دلم نخوانه اونیکه تو این خانس درد منه می دانه

ماشینای گشتی انگار ردیاب گذاشتن رو من تا پامه کج میزارم تصویرم زومه زومه

تا پامه کج میزارم تصویرم زومه زومه