جناب سروان نزن قلبم ضعیفه 

جناب سروان نزن شاید بمیرم

تموم مادرا ماتم بگیرن

تموم مادرا ماتم بگیرن

نوشتم نامه ای بر برگ شاهی

کلاغ پر میروم مادر کجایی