متن آهنگ گیوتین جنگاور

خطر داره برات اومدن نزدیک ما بهتره برات همون دور دورا باش

با کلمات هم میشه کلت شات در نمیای زنده از این فایت

یه جنگاور عشق جنگ فشنگا رو چیدم من

شکارا رو دیدم بعد چکمه هامو پوشیدم شب

میشه شروع تایمم دست رو ماشه آماده ی شکارم

جای تیر پر از خشابم گلنگدن نه نمیاد به کارم

میخوام بگیرم من روشون رگبار

هر چی گفتن سکوت کردم هر بار

ولی یه مشت پر دارم اینبار

پس همین الان زود کنین فرار

دیگه دادم رد رد رسیدم ته خط خط

آره از این به بعد بعد هر کی جلو سد سد

جوابشو میدم من من با یه گلوله پ پ

برا جنگاور ترس مفهمومی نه نه

دیگه دادم رد رد رسیدم ته خط خط

آره از این به بعد بعد هر کی جلو سد سد

جوابشو میدم من من با یه گلوله پ پ

برا جنگاور ترس مفهمومی نه نه