متن آهنگ جومونگ سپهر خلسه

 

عه تاسمانی بکن پاسکاری گل بده بریم بالا

صفر دو یک صفر دو شیش عجب دستگاهی

افسانم افسانم عینه ، افسانم عینه بایگان

داشیا همه پای بار مایه نمیدیم پای کار واسه ما همش رایگان

پس قل بده دخی قوطیارو تل بده

چونکه سپی نمیخواد تو رل بره

ولوله شده ول بده تا رو بیت هد

صبح و شبو روی موزیک چت

اینا منتظر روزی که سپ

بذاره کنارو دودی بشه