عین عیار آدمه شین شروع لحظه ی قاف قرار آدمه

این سه حرف با هم میشن تفاوت ما با همه تفاوت ما با همه

پیاده توو بارون موهامونن خیس دوتامون دوتامون از خدامون

جون من جون من یه وقت از رفتن حرفی نزنی جون من نشه که بهم

حرف سه حرفی نزنی کم دلبری کم میشه موهاتو چتری نزنی

جون من جون من یه وقت از رفتن حرفی نزنی