متن آهنگ علی موسی زاده جیرفت

 

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

خدا دلوم کرده هوای شهر جیرفت

دلی داروم مثال برگ بیده

وای دلی داروم مثال برگ بیده

خدا دونه مونو چند روزه ندیده

خدا دونه خدا دونه منو توو جیرفت چند روز ندیده

برم جیرفت که یاروم ناز و داره

برم جیرفت که یاروم ناز و داره

قد بالا کمر باریکو داره قد بالا کمر باریکو داره

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

دلوم کرده هوای شهر جیرفت

دلوم کرده هوای شهر جیرفت

دلی داروم مثال برگ بیده

دلی داروم مثال برگ بیده

خدا دونه مونو چند روزه ندیده

خدا دونه خدا دونه مونو چند روز ندیده

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

دلوم کرده هوای شهر جیرفت

دلوم کرده هوای شهر جیرفت

عزیزوم عاشقوم کردی شو روز

عزیزوم عاشقوم کردی شو روز

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

دلوم کرده هوای شهر جیرفت

دلوم کرده هوای شهر جیرفت

برم جیرفت که یاروم ناز و داره

برم جیرفت که یاروم ناز و داره

قد بالا کمر باریکو داره قد بالا کمر باریکو داره

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

بپوشم مو لباس کفشوم کنم جفت

دلوم کرده هوای شهر جیرفت

دلوم کرده هوای شهر جیرفت