ای ریه که دری چی آخری خویده بن بست لعنت وه او کسه که

چاویلت وه رو مه بست بیمه قایق شکیا تک و تنها وه روی دریا

کفتمسه لب مرز دیوانگی تو چیده و مه کفتمسه آوارگی

هر مسیری که چیام خلافم هاتیای کاش تونیش یه درصد مه دوس بیاشتیاید

حال او سربازه درم رفیقی گرد عشقی دونی حال او مجرمه

دیری هر شو خاو اعدام دونی