منال خوار شهریم ارام بالا بالا نخون تو بی وفا مه ساده دل

ایجور و ریشمان نخن جواو بله دایدنه عروسید عزای دلمه

رخت سفید ها ورد سیاه پوشی ای قلبمه حاکم شهر قلبمی

چیو دل و سربازد کنی و ریو خوم نیتیرم ولی عشقد دی نیخنی

دایه و حال بی کسیم گیره نکه آگر گرم فقط دعا بکه ارام و

ای روزیله بمرم مه تو توام تونیش اوه شاید اویش یکی توای

ترسم حکایت دلم یه روزی و سر تو بای مه عاشقم تونیش عاشق

حق دری ولام بچی ولی لعنت و ای دله نادیده و عشق تو چی

آی بی خدا کی جور مه و تهه قلب دوسد دیری

وقتی که گیره کی ارای دسیله او دنیا گری

آگر دایدنه مالگم خدانگهدار عشقگم

تا آخرین نفس اراد نیشمو یه سر گیره کم