متن آهنگ جواد نکایی حبس

 

من که حبس بکشیمه همش زندون دیمه فقط با مرخصی چند روز بیرون دیمه

خلاف بشتمه کنار کارده غلاف هاکردمه

هرچی چاله چوله داشتمه دشته صاف هاکردمه

با تنه چودار کیه انده و سر نازنی ته سلسله دار کیه انده و سر نازنی

ته شهر چش دار کیه انده و سر نازنی

ته دوش برار کیه انده و سر نازنی

یک عمری یاغی بیمو دعوا و جنگ کردمه میشکا وچه ر جای قناری رنگ کردمه

اسا مره حالی بیه همه حرفا دروئه

هر کسی گب بزوئه گمه که حق با توئه

با تنه چودار کیه انده و سر نازنی ته سلسله دار کیه انده و سر نازنی

ته شهر چش دار کیه انده و سر نازنی

ته دوش برار کیه انده و سر نازنی