ببین انقدر از ما نرو بالا برمیدارن فاز کل کل بام

آرزوشون این بود باشن از اول جام نه

صدر صدر جدول جام و میبرم

اونو بالا سرم میگم دست تنهام این بالا