حرف نزن از قبلنا خستم از تهدید کردنا

حتی دیگه رو تختتم پشتت به من میموند شبا

واست با همه سرد شدم از آرزوهام رد شدم

تنهام میزاری آخرش میخوای با همه بد باشم

میگه باهمه فرق داره میگه دوسم داره