خداحافظی کردی با زینبت زیر نیزه واویلا

صدا میزدم مادرت رو یا مظلوم نشون میدادم حنجرت رو یا مظلوم

صدا م زدم مادرت رو ای بی کس به دامن بگیره سرت رو یا مظلوم!

تا حالا از این خونواده زنی رو نبردن اسارت

الهی می مردم نمی دیدم اونقدر جسارت واویلا