متن آهنگ ایوان بند خاطرخواه

 

من که فرهاد شدم صید تو صیاد شدم با تو آزاد شدم توو هر چی استاد شدم

گیج کارات شدم اومدی برپات شدم خاطرخوات شدم

کسیکه توی دلمه واسه تو هم مهترمه

هر چقد عاشقت بشم باز کمه باز کمه

قربون تو برم و برنگردم تاج سرم دور سرت بگردم

قربون تو برم و برنگردم گشتمو گشتم تورو پیدا کردم

قربون تو برم و برنگردم تاج سرم دور سرت بگردم

قربون تو برم و برنگردم گشتمو گشتم تورو پیدا کردم

اونیکه دم به ساعت پیله شده میخوادم حق بده بی اجازت هول شده باشه واست

دلشو آب میکنه عشقت رو باد میکنه حسی که داره به تو عشق حساب میکنه

قربون تو برم و برنگردم قبول تاج سرم دور سرت بگردم قبول 

قربون تو برم و برنگردم قبول تاج سرم دور سرت بگردم قبول

قربون تو برم و برنگردم تاج سرم دور سرت بگردم

قربون تو برم و برنگردم گشتمو گشتم تورو پیدا کردم

قربون تو برم و برنگردم تاج سرم دور سرت بگردم

قربون تو برم و برنگردم گشتمو گشتم تورو پیدا کردم