اگه میگی دوسم داری واقعا رژیم داری پاشو پاشو برقص واسم

یه کم آب شه اون شکم اگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری

پاشو پاشو برقص واسم یه کم آب شه اون شکم اگه می گی دوسم داری

واقعا رژیم داری پاشو پاشو برقص واسم یه کم آب شه اون شکم

خانوم ببخشید چند کیلویی شما خجالتی وای مامانم اینا