به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد 

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ی ممنوع ولی لبهایم 

هر چه از طعمه لب سرخه تو دل کند نشد

بیقرار توام و در دله تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست