دیگه حرفی واسه گفتن نمونده دیگه این روزا رو هیچ وقت نمیخوام

دیگه هرگز کنار تو نمیام دیگه هرگز نمیخوام اونی باشم

که یک عمری خیالش رو میکردم دیگه من این خیالارو نمیخوام

دیگه من این همه خوابو نمیخوام آروم آروم من زیر بارون میرم میگن