متن اهنگ خداحافظ خاطرات شیرین من مصطفی فتاحی

 

خداحافظ

خاطرات شیرین من سرنوشتم بوده این رفتن من

خداحافظ

شهر خاطرات من همیشه نگهدارت باشه گل من

خداحافظ

خاطرات شیرین من سرنوشتم بوده این رفتن من

خداحافظ

شهر خاطرات من همیشه نگهدارت باشه گل من