خدا هوار هوا سرده چه سوزی داره ای بان

جگر سوزه زبان دوزه خدا ای داد و بیداد

دلم تنگه هوا سرده چه سوزی داره ای باد

لرستانم چه غمباره خدا ای دادو بیداد

میرم تو کوچه بی چتری زیر باران زیر باران

میفتم یاد ای خانه چه ویرانه