متن آهنگ امیرعلی منتظری خنده هاش

دو سه دفه گفتم به خودش نمیخوام باشه زیاد توو چش

امون از اون چشماش چشماش چشماش

دو سه دفه گفته به خودم حواست به من باشه یه کم

امون از اون حرفاش حرفاش حرفاش

خنده هاش قنده وقتی میخنده زندگی برام شیرینه

جونمو میدم واسه خنده هاش عشق اصل کارش همینه

همه اینو میدونن در میره براش جونم

خنده هاش قنده وقتی میخنده زندگی برام شیرینه

جونمو میدم واسه خنده هاش عشق اصل کارش همینه

همه اینو میدونن در میره براش جونم

سر میذاره روی شونم عطر گل میگیره خونم

عاشقش شدم میدونم

غصه هاش یه جا به جونم عشقو از چشاش میخونم

عاشقش شدم میدونم عاشقش شدم میدونم

خنده هاش قنده وقتی میخنده زندگی برام شیرینه

جونمو میدم واسه خنده هاش عشق اصل کارش همینه

همه اینو میدونن در میره براش جونم

دو سه دفه گفته به خودم حواست به من باشه یه کم

امون از اون حرفاش حرفاش حرفاش

خنده هاش قنده وقتی میخنده زندگی برام شیرینه

جونمو میدم واسه خنده هاش عشق اصل کارش همینه

همه اینو میدونن در میره براش جونم

خنده هاش قنده وقتی میخنده زندگی برام شیرینه

جونمو میدم واسه خنده هاش عشق اصل کارش همینه

همه اینو میدونن در میره براش جونم

خنده هاش قنده وقتی میخنده زندگی برام شیرینه

جونمو میدم واسه خنده هاش عشق اصل کارش همینه

همه اینو میدونن در میره براش جونم