متن آهنگ بهنام خدری خواب دیدم

 

خواب دیدم یه شاخه گل توو دستشه عشق رنگ اون چشای ناز و مستشه

خواب دیدم قراره عاشقم بشه توی زندگیم گل شقایقم بشه

کاش از پس نگاه عاشقش برام میزنه اون از همه دقایقش برام

خواب دیدم کنار ساحله هنوز منتظر نشسته توی قایقش برام

بیقرارم قراره فقط توو خواب هر شبم ببینمش

این عذابه که خوابم نمیبره ببینمش بگین بهش

بیقرارم قراره فقط توو خواب هر شبم ببینمش

این عذابه که خوابم نمیبره ببینمش بگین بهش

هر چقد اونو ادامه دادمش نشد

این دیوونه آخرش که آدمش نشد

خوابمو بهم زده بارون غم زده

حال من خرابه حال آسمون بده

زندگیمو زد بهم چی شد عاشقش شدم 

این چه کاری بود که کرده آخه با خودم

بیقرارم قراره فقط توو خواب هر شبم ببینمش

این عذابه که خوابم نمیبره ببینمش بگین بهش

بیقرارم قراره فقط توو خواب هر شبم ببینمش

این عذابه که خوابم نمیبره ببینمش بگین بهش

بیقرارم قراره فقط توو خواب هر شبم ببینمش

این عذابه که خوابم نمیبره ببینمش بگین بهش

بیقرارم قراره فقط توو خواب هر شبم ببینمش

این عذابه که خوابم نمیبره ببینمش بگین بهش