تکست خوشا روزی که من پنج ساله بودم

 

خوشا روزی که من پنج ساله بودم ، توی اون کوچه ها آواره بودم

چرا مادر مرا بیست ساله کردی ، توی این پادگان آواره کردی

گروبانا مرا بیچاره کردن ، لباس شخصیم رو پاره کردن

لباس سربازی رنگ زمینه ، که مادر غم مخور دنیا همینه

دم دروازه ی جهرم رسیدم ، صدای طبل و شیپورو شنیدم

نوشتم نامه ای روی گل یاس ، به جهرم میروم با کله تاس

نوشتم نامه ای با برگ چایی ، کلاغ پر میروم مادر کجایی

کی اشکاتو پاک میکنه وقتی تو پادگانی دست رو موهات کی میکشه وقتی که مو نداری

شبای این پادگان وای که چقدر دلگیره جارو به دستم میدن قلب و دلم میگیره