با داماد می آید خدا باشد نگهدارش عشق و عاشقی شد کارش

 داماد عروس زیبا داره شاه داماد ماه عروسو میذاره روی چشمانش

الهی باشه به کامش داماد عروس زیبا داره

مهربان شیرین زبان ستاره آسمان