مگر آن دم که رخسار ته وینم

غم عالم همه کردی به بارم

مگر مو لوک مست سر قطارم

مهارم کردی و دادی به ناکس دادی به ناکس