از دکمه ی لباسمم نزدیکتری به قلبم

آی تن من شاهرگ من

بزار دورت بگردم دور سرت بگردم

کمیابی الماسی ازت هیچ جا پیدا نمیشه

دو روز منو تنها بذار ببین چی میشه بدون تو نمیشه

خون توی رگ های منی تو جای چشمای منی

یکم نگاه کن می بینی تموم دنیای منی

هر چی که دارم واسه تو جونم میزارم واسه تو

تو دنیا هیچی نمیخوام اندازه تو