خیلی وقته که یه پیغومی ندادی واسه من آخ چقدر قشنگه

از عشق تو دیونه شدن تو میای تموم میشه هرچی غمه

روز دیدار تو روز عشقمه زندگی عشق همین دقایقه

زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه مثل تو عاشق عشقم منو بیگانه ندون

باز یه روز دستای گرمت رو به دستام برسون