خیلی خوش حالم از اینکه تو به دنیا اومدی تو

دنیا فهمید که تو انگار نیمه گمشدم‏ی تو

زندگی خیلی خوبه چون که خدا تورو داده

روز تولدم برام فرشتشو فرسـتاده

خدا مهربونی کرد تورو سپرد دست خودم

دستتو گرفتمو فهمیدم عاشقت شدم

آورده دنیا یه دونه اون یه دونه پیش مـنه

خدا فرشته هاشو که نمیسپره دست همه

تو نمیومدی پیشم من عاشق کی میشدم

به خاطر اومدنت یه دنیا ممنون توام