متن آهنگ دافی زیر سن قانونی ام

 

هم خونمی

هم دافی

زیر سن

قانونی هم دافی

میکاپ کنی هم دافی

آرایشو پاک کنی

هم دافی