زین و برگم بونیت و او مادیونم خوره مه بوریتو سی هالوونم

زین و برگم را به مادیانم ببندید و خبر مرا برای دایی هایم ببرید

دایه دایه وقت جنگه قطار که بالا سرم پرش دشنگه پرش دشنگه

ای مادر هنگام جنگ است قطار بالای سرم پر از فشنگ ست

سنگرانه بر منیت لشم در آریت بورتم سی دالکم بونگمه وراریت