متن آهنگ علی موسی زاده دختر خاله

 

دختر خاله گل نازم چهارده نیم ساله گل ناز من

سرتاسر کوچه نار نشون کرد نگرفت

دختر خاله گل ناز من چهارده نیم ساله گل ناز

لعنت به کسی که یار بیگانه گرفت وای وای

بیا دختر خاله گل ناز من دختر خاله گل ناز من

چهارده نیم ساله گل ناز من

آی دختر خاله گل ناز من آی دختر خاله گل ناز من

چهارده نیم ساله گل ناز من

سرتاسر کوچه نار نشون کرد نگرفت

دختر خاله گل ناز من چهارده نیم ساله گل ناز

اون شاخه زد و بار گرفت سایه گرفت

دختر خاله گل ناز من چهارده نیم ساله گل ناز من

دو سه روزه بوی گل نیومد یار 

صدای چهچه ی بلبل نیومد یار

دو سه روزه بوی گل نیومد یار 

صدای چهچه ی بلبل نیومد یار

برید از باغبون گل بپرسید یار

چرا بلبل به سیل گل نیومد

برید از باغبون گل بپرسید یار

چرا بلبل به سیل گل نیومد

دو سه روزه بوی گل نیومد

برید از باغبون گل بپرسید یار

چرا بلبل به سیل گل نیومد

برید از باغبون گل بپرسید یار

چرا بلبل به سیل گل نیومد

دو سه روزه بوی گل نیومد یار صدای

ننه من مسافرم ننه من مسافرم

گریه نکن پشت سرم

ننه من مسافرم ننه من

ننه من مسافرم ننه من مسافرم

گریه نکن پشت سرم

ننه من مسافرم

ننه من امشب مسافرم