دل بده به عاشقی ببین چکارت میکنم  میگریزی ز من عاقبت شکارت میکنم

آمدم جانو دلم به تو بسپارم عشق من از تو چه پنهان به تو حس دارم

آمدم جانو دلم به تو بسپارم عشق من از تو چه پنهان به تو حس دارم

دختر خانی مگر ناز تو کم کن دگر ببین چه آمد ز غمت به روزگارم