میخوام برم به شهر غربت شاید شاید زتو دلگیرم

وقتی که تو سراغم آیی افسوس افسوس دگه من پیرم

عاشق شدم فنا شدم وای دل من سکوت ناروا شدم وای دل من

دل منو بیچاره کرد آخرش آواره کرد رفت سراغ دیگری گشت منو بیچاره کرد