دردونه ی قلب من یکی یدونه من میخوامت

پیشتم نباشم پیشته حواسم میپامت آره میخوامت

یه الماس تو چشمای تو وقتی که جلوم پلک میزنی دیوونه