متن آهنگ آرون افشار درد شیرین

 

خبر داری از این حال خراب یک بیقرار دیوانه داری در کنج قلبم یک خانه داری

من عاشقم با آب و تاب زیبای نایاب ای عشق کمیاب آرام ندارد این چشم بیخواب

بگو باران ببارد که عطرت را بیارد کسی هست که در این شهر کسی جز تو ندارد

کسی جز تو ندارد

کجایی زخم شیرین کجایی بغض سنگین تو ماندگاری ای عشق کجای کاری ای عشق

کجای کاری ای عشق

شب و فکر تو و بیخوابی شب و فکر تو و تنهایی تو هوای منی نفسای منی

منو حسرت یک دیدارت که تو دردی و من بیمارت تو هوای منی

بگو باران ببارد که عطرت را بیارد کسی هست که در این شهر کسی جز تو ندارد

کسی جز تو ندارد

تویی توو بغض سنگین تویی دنیای شیرین تو ماندگاری ای عشق کجای کاری ای عشق

کجای کاری ای عشق