در این دنیا نمیدانم کدامین روز میایم کدامین روز میروم

به دنبال چه میگردم چه میخواهم از این دنیا از این دنیای افسونگر

قسم بر پاکی اشکم جوابم را نمیدانم الله گناهم چیست الله پناهم کیست

ای رفیقم ای عزیزم گناهم چیست الله گناهم چیست الله پناهم کیست

ای رفیقم ای عزیزم گناهم چیست