چه خوابایی برات دیدم چه فکرایی برات داشتم

کسی رو حتی یه لحظه بجای تو نمی ذاشتم

چه خوبایی برات دیدم چه فکرایی برات داشتم کسی رو

حتی یه لحظه به جای تو نمیذاشتم