دلبر مغرور دلم باش غرورم رو بخوای میدم جاش

لب تر کنی تا تهش هستم سلطان معروف دلم باش

هنوز یه عکس با هم نداریم خوشم میاد کم نمیاری

شوخی که نیست دل به تو بستم با اختلاف رغیب نداری