یک رقم ناز داره که دل میره براش بوسه از آن لب بدی

روز و یکی شب بدی وقتی که بد خوی میشم؛ باز تو مرا گپ میدی

از عسل شیرین تر میشه؛ که میبری هر چی که عاشق باشم ولی

تو از من عاشقتری بپوش لباس نیمه که که نامحرم میبینه

هر چی که مغرور باشی باز به دل میشینه