دلبر تو لوس منی تو تازه عروس منی

تو پر طاووس منی دلبر شکاک منی

دتر بی باک منی تو مازندران منی

من تیسه یار بووشم

همش تی کنار دووشم تی دلی قرار بووشم

تو میسه شاه بووشی

منی پا به پا دووشی من هم تی سرباز وومه