دلبر بوردی من شورو شر بیمه

سورک درون من دردسر بیمه

بعد دلبر من شیدی قر بیمه

دلخوش بیمه بی ته پر پر بیمه