♪♫ نا شو دارمه نا روز دارمه برِ تو ••

♪♫ دلی نارمه دسوژمه یار برِ تو ••

♪♫ تو که بوردی مه صحرایی دله هاکردی پر پر ••

♪♫ هرچی که فکر نکردمه بلا بمو منه سر ••

♪♫ دلبر اسا جدایی دور دلبر شویی ناختی دور شوی تنهایی دور ••

♪♫ دلبر هرشوی مستی دا دلبر پیک لیوانی دا من شه سادگی دا ••